X

School Year 學年 : 
Term 學期 : 
Exam No.
(1. Term 1 Uniform test; 2. Term 1 Midyear Exam)
(3. Term 2 Uniform test; 4. Term 2 Final Exam)


School Year : 2022-2023
Term 1 (Uniform Test)

Level 級別
Student 學生 Sex 性別 OMF 全級名次
S1
HUNG KWAN LAM   洪君臨 M 1
  OU LOK TUNG   歐珞彤 F 2
  CHEUNG YU CHING   張予晴 F 3
  HO CHEUK HIM   何卓謙 M 4
  DONG VINCY   董玟希 F 5
  POON YUET YING   潘悅盈 F 6
  YAN TSZ YING   殷紫瑩 F 7
  LEE JORDAN   李卓霖 M 8
  NG HO LAM   吳灝霖 M 9
  LAM CHIN YIN   林芊妍 F 10
S2
WEN NGA YI   文雅兒 F 1
  CHEUNG TSZ KIU   張芷喬 F 2
  CHAN KA PO   陳嘉葆 F 3
  WONG TSZ YAU   黃子悠 F 4
  CHUI MING TUNG   崔銘童 F 5
  HUANG TSZ HIN   黃子軒 M 6
  MO YU HIN   巫宇軒 M 7
  HUNG YI LOK   洪懿樂 M 8
  CAI KEI WUN   蔡其桓 M 9
  HUANG YIN NGAI   黃妍霓 F 10
S3
PANG HO SUM   彭浩森 M 1
  LU YAO   陸堯 M 2
  CHAN YIN HEI   陳彥希 F 3
  HUNG YAN LAM   洪恩霖 F 4
  KWOK YAN CHAK   郭恩澤 M 5
  CHAN HAU YAN   陳厚恩 F 6
  CHOW CHING NAM   周正男 M 7
  CHEN TSZ YIN   陳芷妍 F 8
  SZE NOK HIN   司諾軒 M 9
  LI KA YI   李嘉怡 F 10
S4
LAM TSZ YAN   林子恩 F 1
  WU HOI HIM   胡鎧謙 M 2
  KEUNG WAI TING   姜瑋婷 F 3
  CHOW LOK YEE   周樂誼 F 4
  CHENG SUM KIU   鄭心翹 F 5
  CHEUNG PAK SUM   張栢琛 M 6
  WU HOI YAN   胡凱欣 F 7
  LAI CHUN SHING   黎峻丞 M 8
  TSANG ON KI   曾安琪 F 8
  CHAN YAN HING   陳欣馨 F 10
S5
YEU HO CHING   饒皓正 M 1
  YEUNG YU KWAI   楊裕貴 M 2
  WONG HOI YIU   黃愷瑤 F 3
  WONG CHING SHAN   黃正山 M 4
  YUNG HIU YAT   翁曉逸 M 5
  KWOK TSZ WAI   郭芷瑋 F 6
  LAI LOK YI   黎樂宜 F 7
  SHIU RUBY   蕭穎嵐 F 8
  MAK HEI TUNG   麥熙彤 F 9
  KWONG KA SHING   鄺家誠 M 10
S6
YEUNG YU FU   楊裕富 M 1
  CHAN CHUNG HEI   陳頌希 M 2
  TANG WING TUNG   鄧穎彤 F 3
  LUNG MAN HIN   龍文軒 M 4
  WONG SZE WING   黃詩詠 F 5
  NG CHEUK HANG   吳卓衡 M 6
  LAI CHEUK FUNG   黎卓峰 M 7
  LAI CHUN KIU   黎振僑 M 8
  LIU HO KWAN   廖浩鈞 M 9
  CHENG YEE MAN   鄭漪雯 F 10
Level 級別
Class 班別 First 第一名 Second 第二名 Third 第三名
S1
1A NG HO LAM    吳灝霖 CHOI KIT LING    蔡潔玲 KWONG CHUN HIM    鄺進謙
  1B HUNG KWAN LAM    洪君臨 HO CHEUK HIM    何卓謙 POON YUET YING    潘悅盈
  1C DONG VINCY    董玟希 LAM CHIN YIN    林芊妍 MOK WAI YIU    莫煒瑤
  1D CHEUNG YU CHING    張予晴 KAM KOK HEI    金玨熙 WEN TSZ LOK    文梓樂
  1E OU LOK TUNG    歐珞彤 LAU OLIVIA AURORA HIU YEE    劉曉頤 LAM KWAN YIN    林君妍
S2
2A WONG LING CHIT KAEDEN    黃翎哲 HUANG JERRY    黃文信 YIM HOI CHING    嚴海澄
  2B WEN NGA YI    文雅兒 CHEUNG TSZ KIU    張芷喬 CHAN KA PO    陳嘉葆
  2C LEUNG LOK HANG    梁樂衡 HUANG YITONG GRACE    黃翌桐 LEE SZE YUI EDNA    李柶橤
  2D SHAO WEN XIAO IRENE    邵文筱 LAM HOI CHING    林海晴 CHOW TIN YU    周天宇
S3
3A CHAN WING KIU    陳穎蕎 YU HOI LUN CLARENCE    于凱麟 CHOW HEI LONG    周曦朗
  3B PANG HO SUM    彭浩森 LU YAO    陸堯 CHAN YIN HEI    陳彥希
  3C TSOI TSZ SAN    蔡梓燊 TANG HING    唐興 CHEUNG LOK TING    張洛婷
  3D ZHAO CHI YEE    趙姿綺 WONG CHEUK HIN    黃焯軒 YEUNG WING TUNG    楊詠童
S4
4A WONG SZE SZE    黃斯詩 WANG KIN YUI    王健睿 ZHAO YIN YEUNG    趙彦楊
  4B WONG HIU TUNG    黃曉彤 KWAN NOK YIU    關諾瑤 CHAN KA YING    陳嘉瑩
  4C LAI CHUN SHING    黎峻丞 NG CHEUK WANG JAYDEN    吳焯弘 CHAN HEI CHIT    陳晞哲
  4D LAM TSZ YAN    林子恩 WU HOI HIM    胡鎧謙 KEUNG WAI TING    姜瑋婷
S5
5A NG CHEUK HIM    吳淖謙 ZHANG TAN CHING    張丹清 YEH CHIN WING    葉展穎
  5B YEUNG NGA YAN    楊雅恩 MOK YUN LONG    莫潤朗 HO SZE CHING    何思程
  5C KWOK TSZ WAI    郭芷瑋 KWONG KA SHING    鄺家誠 WONG CHI HANG    黃志恒
  5D YEU HO CHING    饒皓正 YEUNG YU KWAI    楊裕貴 WONG HOI YIU    黃愷瑤
S6
6A LAU CHEUK FUNG    劉焯豐 NG HING TAK    吳慶特 HUANG HOI KWAN    黃凱昆
  6B LI HO YING    李可盈 LI TUNG KIT    李東桀 YAU CHEUK LAM    游卓琳
  6C LIU HO KWAN    廖浩鈞 MAI JIATONG    麥嘉桐 KWONG PO YI    鄺寶怡
  6D YEUNG YU FU    楊裕富 CHAN CHUNG HEI    陳頌希 TANG WING TUNG    鄧穎彤
Subject 科目
S1 中一
S2 中二
S3 中三
S4 中四
S5 中五
S6 中六
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
CHINESE LANGUAGE 中國語文
59.5
59.03
55
55.85
76
76.36
62
62.03
55.51
54.07
54.62
54.52
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
63.33
61.64
68
68.85
66.67
65.88
40.74
43
60.98
61.14
70.24
70.89
MATHEMATICS 數學
70
68.6
73.08
70.62
73.33
71.69
72.97
70.42
70.12
70.35
61.93
63.43
CHINESE HISTORY 中國歷史
68.8
66
67.5
67.55
78.75
74.51
60
64.45
66
63.82
61.2
60.63
GEOGRAPHY 地理
73
71.79
66
64.03
82.5
76.67
69.6
68.02
69.75
69.48
57.8
58.69
HISTORY 歷史
76
75.05
57
55.93
59.5
57.52
68
62
47
50.33
56.53
60.39
ECONOMICS 經濟
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
PHYSICS 物理
---
---
---
---
65
63.28
---
---
---
---
---
---
CHEMISTRY 化學
---
---
---
---
63.33
62.24
---
---
---
---
---
---
BIOLOGY 生物
---
---
---
---
63.33
60.57
---
---
---
---
---
---
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
62.94
63.19
74.67
71.99
---
---
---
---
---
---
---
---
公民與社會發展科
---
---
---
---
86
84.24
---
---
---
---
56.25
54.56
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 資訊及通訊科技
---
---
---
---
---
---
---
---
63.33
62.22
80
83.21
VISUAL ARTS 視覺藝術
---
---
---
---
---
---
85
81.78
78
71.11
69
68.47
CHINESE LITERATURE 中國文學
---
---
---
---
---
---
55
55
61.46
54.83
61.61
63.37
BAFS 企業、會計與財務概論
---
---
---
---
---
---
64.01
64.93
53.22
54.17
83.1
79.73
MATHS-M1 數學延伸單元一
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
MATHS-M2 數學延伸單元二
---
---
---
---
---
---
75
73.98
59.75
60.81
62.45
63.36