X

School Year 學年 : 
Term 學期 : 

School Year : 2019-2020
Term :1

Level 級別
Student 學生 Sex 性別 OMF 全級名次
S1
KEUNG WAI TING   姜瑋婷 F 1
  WU HOI HIM   胡鎧謙 M 2
  LAM TSZ YAN   林子恩 F 3
  CHENG SUM KIU   鄭心翹 F 4
  WU HOI YAN   胡凱欣 F 5
  KO YAN YUET   高昕悅 F 6
  CHOW LOK YEE   周樂誼 F 7
  CHEN YIK KI   陳奕祺 F 8
  SO YI TAK   蘇懿德 F 9
  LAI KA YU   黎家瑜 F 10
S2
YEU HO CHING   饒皓正 M 1
  YUNG HIU YAT   翁曉逸 M 2
  YEUNG YU KWAI   楊裕貴 M 3
  LAU HO NAM   劉浩楠 M 4
  CHUNG WO   鍾和 M 5
  SHIU RUBY   蕭穎嵐 F 6
  WONG HOI YIU   黃愷瑤 F 7
  LEUNG YAT CHING   梁逸晴 F 8
  HO MAN CHING   何敏晴 F 9
  HUANG SZE KI   黃思琪 F 10
S3
YEUNG YU FU   楊裕富 M 1
  WAN CHING FAI   尹清輝 M 2
  CHAN CHUNG HEI   陳頌希 M 3
  CHOI HEI WANG   蔡曦弘 M 4
  TANG WING TUNG   鄧穎彤 F 5
  MAI JIA TONG   麥嘉桐 F 6
  LU TSZ SUEN   盧芷煊 F 7
  LIU HO KWAN   廖浩鈞 M 8
  TAM TIM SUM   譚添心 F 9
  NG CHEUK HANG   吳卓衡 M 10
S4
SIU PUI PUI   蕭佩佩 F 1
  WONG SUM YEE   黃心怡 F 2
  WU SAU WAI   胡秀瑋 F 3
  YUEN CHING TUNG   袁靖彤 F 4
  LEE YAN YEE   李欣儀 F 5
  CHEN YUK CHUN   陳昱駿 M 6
  CHENG YIN CHI   鄭硯智 M 7
  WONG NAM CHUN   黃南縉 M 8
  CHUNG KING PANG   鍾景鵬 M 9
  CHOI TSZ CHING   蔡子晴 F 10
S5
HUNG TSZ KIU   熊梓喬 F 1
  SO MAN CHUNG   蘇文聰 M 2
  TAI KO LEUNG AUSTIN   戴誥良 M 3
  LEUNG TING YAN   梁廷欣 F 4
  WONG YING LOK   黃孆樂 F 5
  SCHROEDER JOYCE DOROTHEA   施卓怡 F 6
  WONG CHING NAM   黃正楠 M 7
  CHU HAU YIN   朱巧然 F 8
  CHAN WAI CHUNG   陳尉宗 M 9
  CHAN WING YAN   陳詠欣 F 10
S6
NG ERIKA MAE   吳欣穎 F 1
  YEUNG LOK YI   楊樂怡 F 2
  CHAN HOI YING   陳凱盈 F 3
  FUNG TSZ WAI   馮子蔚 F 4
  CHAN LOK HIM   陳樂謙 M 5
  CHAN CHI YUK   陳子鈺 F 6
  WONG SIU WAI RICKY   王紹威 M 7
  CHU TSZ CHING   朱芷晴 F 8
  CHAN KA FAI   陳家輝 M 9
  LAW TSZ HEI   羅梓希 M 10
Level 級別
Class 班別 First 第一名 Second 第二名 Third 第三名
S1
1A FOO KING CHUN    符景俊 AU NOK HIM    區諾謙 MAI YUI VIVIAN    麥睿
  1B KEUNG WAI TING    姜瑋婷 WU HOI HIM    胡鎧謙 LAM TSZ YAN    林子恩
  1C LI YAN YEUNG    李欣洋 CHIU CHUN YIN EDWIN    趙俊彥 SIN PAK HIM    冼柏謙
  1D KO YAN YUET    高昕悅 YAU HIN CHEUNG    邱憲章 GUO TSZ YIU    郭芷瑤
  1E LAU NGAR MAN    劉雅玟 CHONG SHUN HANG    莊信行 PEI KAI CHUN AARON    裴啟俊
S2
2A LAW HEI LAM    羅希琳 LI ANGELA SIMMY    李玟萱 WONG CHING YAN    黃正欣
  2B YEU HO CHING    饒皓正 YUNG HIU YAT    翁曉逸 YEUNG YU KWAI    楊裕貴
  2C CHOW TSUN HEI    周峻晞 CAI HENRY    蔡鐘霆 NG KA HO    吳嘉浩
  2D CHENG WING LAM    鄭泳琳 LIU JUNJIE    劉俊杰 LAM HOI YING    林凱瑩
S3
3A CHAN KIN LONG    陳健朗 CHAN CHING WA    陳精華 LEUNG HOI CHING GIANNA    梁愷晴
  3B YEUNG YU FU    楊裕富 WAN CHING FAI    尹清輝 CHAN CHUNG HEI    陳頌希
  3C LIU KWAN    廖君 CHAN YUEN CHING    陳琬澄 WONG LONG MAN    黃朗民
  3D CHAN TSZ UE    陳祉妤 YIM LIANG CARLOS ANDY    嚴家豪 SIU SUM FU SAMUEL    蕭琛夫
S4
4A TSANG TSUN YIN    曾峻賢 CHOY NOK HEY    蔡諾僖 CHANG KIN SHING    陳建丞
  4B HUANG HING YI    黃馨怡 CHAK YI TING    翟苡婷 YUEN KWOK MING    阮國明
  4C SIU PUI PUI    蕭佩佩 WU SAU WAI    胡秀瑋 LEE YAN YEE    李欣儀
  4D WONG SUM YEE    黃心怡 YUEN CHING TUNG    袁靖彤 CHOI TSZ CHING    蔡子晴
S5
5A CHENG TSZ HIM    鄭子謙 CHAN TSZ YIN    陳芷賢 LEE WAI CHING    李慧貞
  5B LAU YING SUM    劉盈心 NG SHI YIU    吳仕堯 CHEUNG SHUN HIM    張信謙
  5C SO MAN CHUNG    蘇文聰 LEUNG TING YAN    梁廷欣 WONG YING LOK    黃孆樂
  5D HUNG TSZ KIU    熊梓喬 TAI KO LEUNG AUSTIN    戴誥良 SCHROEDER JOYCE DOROTHEA    施卓怡
S6
6A CHAN KA FAI    陳家輝 KWOK KA WING    郭嘉穎 SIN YING LAM    冼盈琳
  6B FUNG TSZ YEUNG    馮梓暘 NG YEE MAN    吳綺雯 YOUNG YU CHING    楊御澄
  6C YEUNG LOK YI    楊樂怡 CHAN HOI YING    陳凱盈 CHAN CHI YUK    陳子鈺
  6D NG ERIKA MAE    吳欣穎 FUNG TSZ WAI    馮子蔚 CHAN LOK HIM    陳樂謙
Subject 科目
Level 級別
English Name 中文名稱 Sex 性別 OMF 名次
CHINESE LANGUAGE 中國語文
S1
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 1
 
 
LIN JINGJIA 林景佳 F 2
 
 
CHOW LOK YEE 周樂誼 F 3
 
S2
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
WAN CHING WA 溫菁華 F 2
 
 
LEUNG YAT CHING 梁逸晴 F 3
 
S3
LU TSZ SUEN 盧芷煊 F 1
 
 
CHAN KA KI 陳家琪 F 2
 
 
YEUNG YU FU 楊裕富 M 3
 
S4
LUO HOI CHIN 羅凱芊 F 1
 
 
WU YAT TUNG 胡逸彤 F 2
 
 
LEE MAN YAN 李敏恩 F 3
 
S5
HUNG TSZ KIU 熊梓喬 F 1
 
 
FUNG PUI LING 馮佩鈴 F 2
 
 
SO MAN CHUNG 蘇文聰 M 3
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
S1
CHENG HO CHING 鄭皓晴 F 1
 
 
LAU NGAR MAN 劉雅玟 F 2
 
 
CHENG SUM KIU 鄭心翹 F 3
 
S2
CHAN HO CHUN 陳灝駿 M 1
 
 
MA FAI 馬輝 M 2
 
 
HO MAN CHING 何敏晴 F 3
 
S3
SCHROEDER FELIX THEODOR 施卓非 M 1
 
 
TSUI TSZ YAN 徐芷恩 F 2
 
 
WAN CHING FAI 尹清輝 M 3
 
S4
TANG WING SUM SAM 鄧榮森 M 1
 
 
FONG HIU SIN 方曉善 F 2
 
 
LAW CARRIE HOI YAN 羅凱恩 F 3
 
S5
SCHROEDER JOYCE DOROTHEA 施卓怡 F 1
 
 
TSANG VIANN WING TUNG 曾穎潼 F 2
 
 
LEUNG TING YAN 梁廷欣 F 3
MATHEMATICS 數學
S1
CHEN YIK KI 陳奕祺 F 1
 
 
LAM TSZ YAN 林子恩 F 1
 
 
SO YI TAK 蘇懿德 F 3
 
S2
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
 
 
NG WING KIU 吳頴蕎 F 2
 
 
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 3
 
S3
YEUNG YU FU 楊裕富 M 1
 
 
LIU HO KWAN 廖浩鈞 M 2
 
 
WONG SZE WING 黃詩詠 F 3
 
S4
CHUNG KING PANG 鍾景鵬 M 1
 
 
WONG NAM CHUN 黃南縉 M 2
 
 
CHU TSUN HANG 朱畯荇 M 3
 
S5
HUNG TSZ KIU 熊梓喬 F 1
 
 
LAW YAT PING 羅一平 M 2
 
 
SO MAN CHUNG 蘇文聰 M 3
CHINESE HISTORY 中國歷史
S1
CHEN YIK KI 陳奕祺 F 1
 
 
YAU HIN CHEUNG 邱憲章 M 1
 
 
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 3
 
S2
LEUNG YAT CHING 梁逸晴 F 1
 
 
LAU HO NAM 劉浩楠 M 2
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 2
 
S3
CHAN CHUNG HEI 陳頌希 M 1
 
 
CHOI HEI WANG 蔡曦弘 M 1
 
 
IP SIN YING 葉倩盈 F 1
 
S4
LOO CHUI KI 羅翠琪 F 1
 
 
CHEN YUK CHUN 陳昱駿 M 2
 
 
IEONG LOK TUNG 楊樂彤 F 3
 
S5
FUNG PUI LING 馮佩鈴 F 1
 
 
SO YUEN TO 蘇婉淘 F 2
 
 
HUNG TSZ KIU 熊梓喬 F 3
 
S6
FUNG TSZ WAI 馮子蔚 F 1
 
 
CHAN KA FAI 陳家輝 M 2
 
 
CHENG TUNG 鄭童 F 3
GEOGRAPHY 地理
S1
WU HOI HIM 胡鎧謙 M 1
 
 
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 2
 
 
CHEUNG PAK SUM 張栢琛 M 2
 
S2
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
HUI HIU CHING 許曉晴 F 2
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 3
 
S3
TANG WING TUNG 鄧穎彤 F 1
 
 
YEUNG YU FU 楊裕富 M 1
 
 
CHAN KA KI 陳家琪 F 3
 
S4
MOK HOI KIT 莫凱傑 M 1
 
 
CHEN YUK CHUN 陳昱駿 M 2
 
 
CHAU HIU YING 周曉瑩 F 3
 
S5
YANG SZE WAI 楊時偉 M 1
 
 
SCHROEDER JOYCE DOROTHEA 施卓怡 F 2
 
 
TSANG WING YAM 曾泳鑫 F 3
 
 
CHENG WAI YIU 鄭瑋堯 M 3
HISTORY 歷史
S1
CHEN YIK KI 陳奕祺 F 1
 
 
CHAN SZE LOK 陳施樂 F 2
 
 
YIU CHO WING CHERRY 姚楚穎 F 2
 
 
CHIU CHUN YIN EDWIN 趙俊彥 M 2
 
S2
LIU JUNJIE 劉俊杰 M 1
 
 
CHOI PAK HIM 蔡珀謙 M 2
 
 
LAU HO NAM 劉浩楠 M 2
 
 
LEUNG YAT CHING 梁逸晴 F 2
 
S3
WAN CHING FAI 尹清輝 M 1
 
 
CHOI HEI WANG 蔡曦弘 M 2
 
 
YEUNG YU FU 楊裕富 M 3
 
S4
LEE YAN YEE 李欣儀 F 1
 
 
LAM WAI SHAN 林惠珊 F 2
 
 
CHOI TSZ CHING 蔡子晴 F 3
 
S5
CHENG WAI YIU 鄭瑋堯 M 1
 
 
HEUNG LONG KIU 香朗翹 M 2
 
 
CHAN WAI CHUNG 陳尉宗 M 3
 
S6
YEUNG LOK YI 楊樂怡 F 1
 
 
CHAN CHI YUK 陳子鈺 F 2
 
 
LO YUEN CHONG 羅苑莊 F 3
ECONOMICS 經濟
S3
CHAN TSZ UE 陳祉妤 F 1
 
 
YEUNG YU FU 楊裕富 M 2
 
 
YIM LIANG CARLOS ANDY 嚴家豪 M 2
 
S4
CHUNG KING PANG 鍾景鵬 M 1
 
 
LUO HOI CHIN 羅凱芊 F 2
 
 
CHEUNG TIN NOK 張天諾 M 3
 
S5
SO MAN CHUNG 蘇文聰 M 1
 
 
HUNG TSZ KIU 熊梓喬 F 2
 
 
CHAN WAI CHUNG 陳尉宗 M 3
 
S6
NG ERIKA MAE 吳欣穎 F 1
 
 
FUNG TSZ WAI 馮子蔚 F 2
 
 
CHAN HOI YING 陳凱盈 F 3
PHYSICS 物理
S3
CHOI HEI WANG 蔡曦弘 M 1
 
 
TANG WING TUNG 鄧穎彤 F 1
 
 
YEUNG YU FU 楊裕富 M 3
 
S4
WONG NAM CHUN 黃南縉 M 1
 
 
CHENG YIN CHI 鄭硯智 M 2
 
 
CHUNG KING PANG 鍾景鵬 M 3
 
S5
LAW YAT PING 羅一平 M 1
 
 
CHEUNG WAI HEI 張懷浠 M 2
 
 
LEUNG TSZ HIN 梁子軒 M 3
CHEMISTRY 化學
S3
CHOI HEI WANG 蔡曦弘 M 1
 
 
CHAN CHUNG HEI 陳頌希 M 2
 
 
LIU HO KWAN 廖浩鈞 M 3
 
S4
CHENG YIN CHI 鄭硯智 M 1
 
 
SIU PUI PUI 蕭佩佩 F 2
 
 
CHUNG KING PANG 鍾景鵬 M 3
 
 
LEE YAN YEE 李欣儀 F 3
 
 
WONG SUM YEE 黃心怡 F 3
 
S5
LEUNG TSZ HIN 梁子軒 M 1
 
 
SO MAN CHUNG 蘇文聰 M 2
 
 
CHEUNG WAI HEI 張懷浠 M 3
 
 
LEUNG TING YAN 梁廷欣 F 3
 
 
HUNG KA LEONG 熊家亮 M 3
BIOLOGY 生物
S3
LIU HO KWAN 廖浩鈞 M 1
 
 
WAN CHING FAI 尹清輝 M 1
 
 
TAM TIM SUM 譚添心 F 3
 
S4
SIU PUI PUI 蕭佩佩 F 1
 
 
WONG SUM YEE 黃心怡 F 1
 
 
YUEN CHING TUNG 袁靖彤 F 3
 
S5
TAI KO LEUNG AUSTIN 戴誥良 M 1
 
 
LEUNG TSZ HIN 梁子軒 M 2
 
 
WONG CHING NAM 黃正楠 M 2
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
S1
CHAN CHEUK KAN 陳焯勤 M 1
 
 
WU HOI HIM 胡鎧謙 M 2
 
 
CHENG SUM KIU 鄭心翹 F 3
 
 
LAI CHUN SHING 黎峻丞 M 3
 
S2
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 2
 
 
SHIU RUBY 蕭穎嵐 F 3
LIBERAL STUDIES 通識教育
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 1
 
 
CHOI PAK HIM 蔡珀謙 M 2
 
 
LEUNG YAT CHING 梁逸晴 F 3
 
S3
TAM TIM SUM 譚添心 F 1
 
 
YIM LIANG CARLOS ANDY 嚴家豪 M 2
 
 
TAI MAN WAI 戴敏慧 F 3
 
S4
LOO CHUI KI 羅翠琪 F 1
 
 
WONG SUM YEE 黃心怡 F 2
 
 
CHAN LOK YAN 陳洛欣 F 3
 
 
WU SAU WAI 胡秀瑋 F 3
 
 
CHIU YAN TUNG 趙欣彤 F 3
 
S5
FUNG PUI LING 馮佩鈴 F 1
 
 
TAI KO LEUNG AUSTIN 戴誥良 M 2
 
 
CHAN KAI YEUNG 陳啓揚 M 3
 
 
SO MAN CHUNG 蘇文聰 M 3
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 資訊及通訊科技
 
TAI KO LEUNG AUSTIN 戴誥良 M 1
 
 
LAW YAT PING 羅一平 M 2
 
 
CHAK CHI HIN 翟智軒 M 3
VISUAL ARTS 視覺藝術
S4
LAW CARRIE HOI YAN 羅凱恩 F 1
 
 
FOK KA WING 霍嘉穎 F 2
 
 
HO MAN YUET 何蔓玥 F 3
 
S5
IP CHING YEE 葉靖儀 F 1
 
 
WONG SUI YAN 王穗茵 F 2
 
 
LEE WAI CHING 李慧貞 F 3
CHINESE LITERATURE 中國文學
S4
SUNG KAM LING 宋金玲 F 1
 
 
CHAN CHEUK HEI 陳綽希 F 2
 
 
CHAK YI TING 翟苡婷 F 3
 
S5
FUNG PUI LING 馮佩鈴 F 1
 
 
WU MAN HIN 胡敏軒 M 2
 
 
KO CHING LAM 高靖琳 F 3
BAFS 企業、會計與財務概論
S4
WONG NAM CHUN 黃南縉 M 1
 
 
CHU TSUN HANG 朱畯荇 M 2
 
 
CHOW HOI CHING 周愷晴 F 3
 
S5
CHAN WING YAN 陳詠欣 F 1
 
 
WONG CHING NAM 黃正楠 M 2
 
 
CHENG LAP HIN 鄭立軒 M 3
MATHS-M2 數學延伸單元二
 
LO KWAN YI JADE 羅君怡 F 1
 
 
WONG YING LOK 黃孆樂 F 2
 
 
KO CHUN HIM 高進謙 M 3
Subject 科目
S1 中一
S2 中二
S3 中三
S4 中四
S5 中五
S6 中六
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
CHINESE LANGUAGE 中國語文
64.7
65.23
66.61
65.39
65.52
65.27
51.99
52.99
60.24
60.76
---
---
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
68.15
68.35
63.62
63.62
67.09
67.9
56.77
57.21
61.51
61.45
---
---
MATHEMATICS 數學
78.25
75.27
72.71
71.84
73.56
72.85
66.35
63.4
63
61.83
---
---
CHINESE HISTORY 中國歷史
64.5
62.88
69
67.38
74
70.94
64
60.43
56.57
58.17
67.07
66.28
GEOGRAPHY 地理
54
55.37
74.5
72.25
73
70.38
61
59.12
60.5
61.57
---
---
HISTORY 歷史
71
70.75
73
71.09
70
66.89
51.06
49.65
66.67
64.2
71.6
72.32
ECONOMICS 經濟
---
---
---
---
78.38
75.1
65.78
64.92
62.78
64.69
81.18
78.38
PHYSICS 物理
---
---
---
---
63.16
62.09
54.41
52.94
49.26
48.22
---
---
CHEMISTRY 化學
---
---
---
---
63.33
60.52
54.12
55.35
48.33
49.17
---
---
BIOLOGY 生物
---
---
---
---
62.5
59.68
42.5
44.09
60
56.64
---
---
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
71.58
69.5
63.69
61.23
---
---
---
---
---
---
---
---
LIBERAL STUDIES 通識教育
---
---
66.5
67.1
59.38
57.83
50
50.98
53.46
52.87
---
---
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 資訊及通訊科技
---
---
---
---
---
---
---
---
84.4
73.34
---
---
VISUAL ARTS 視覺藝術
---
---
---
---
---
---
56
56.43
70
71.33
---
---
CHINESE LITERATURE 中國文學
---
---
---
---
---
---
55.83
54.48
53.88
48.99
---
---
BAFS 企業、會計與財務概論
---
---
---
---
---
---
72.35
69.44
51.5
50.7
---
---
MATHS-M1 數學延伸單元一
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
MATHS-M2 數學延伸單元二
---
---
---
---
---
---
---
---
61.67
66
---
---