X

School Year 學年 : 
Term 學期 : 
Exam No.
(1. Term 1 Uniform test; 2. Term 1 Midyear Exam)
(3. Term 2 Uniform test; 4. Term 2 Final Exam)


School Year : 2020-2021
Term 1 (Uniform Test)

Level 級別
Student 學生 Sex 性別 OMF 全級名次
S1
CHAN YIN HEI   陳彥希 F 1
  PANG HO SUM   彭浩森 M 2
  LIU CHEUK SUM SONIA   廖卓心 F 3
  ZHANG YUYUE   張渝粵 F 4
  LI KA YI   李嘉怡 F 5
  LAU CHEUK NAM   劉卓楠 F 6
  LAU SIN YAN   劉善甄 F 7
  SZE NOK HIN   司諾軒 M 8
  CHUI CHUNG YAN   徐頌恩 F 9
  TANG YUET HANG   鄧悅恒 F 10
S2
KEUNG WAI TING   姜瑋婷 F 1
  WU HOI HIM   胡鎧謙 M 2
  CHEN YIK KI   陳奕祺 F 3
  WU HOI YAN   胡凱欣 F 4
  LAM TSZ YAN   林子恩 F 5
  CHENG SUM KIU   鄭心翹 F 6
  CHAN CHEUK KAN   陳焯勤 M 7
  CHOW LOK YEE   周樂誼 F 8
  CHAN TSZ CHUN   陳子俊 M 9
  LAM WAN CHI   林韵芝 F 10
S3
YEU HO CHING   饒皓正 M 1
  WONG HOI YIU   黃愷瑤 F 2
  YEUNG YU KWAI   楊裕貴 M 3
  YUNG HIU YAT   翁曉逸 M 4
  LAU HO NAM   劉浩楠 M 5
  WONG LOK YAN   黃樂欣 F 6
  WONG CHING SHAN   黃正山 M 7
  SHIU RUBY   蕭穎嵐 F 8
  CHOI PAK HIM   蔡珀謙 M 9
  WAN CHING YUEN   尹清源 M 10
Level 級別
Class 班別 First 第一名 Second 第二名 Third 第三名
S1
1A MAI CHEUK YIN    麥卓彥 LEUNG MING HIN    梁銘軒 LEUNG SIN TUNG    梁善童
  1B CHAN YIN HEI    陳彥希 PANG HO SUM    彭浩森 ZHANG YUYUE    張渝粵
  1C LI KA YI    李嘉怡 NGAN HAU YIU    顏巧瑤 CHAN YU KWO ADAM    陳雨果
  1D LIU CHEUK SUM SONIA    廖卓心 LAU CHEUK NAM    劉卓楠 LAM CHING SZE BETSY    林靜詩
  1E CHAN CHEUK HIN    陳焯軒 CHAN HAU YAN    陳厚恩 LEE KA YUI    李家睿
S2
2A LIU MUNG CHO    劉夢祚 TSANG HEI MAN    曾熙文 NG CHEUK WANG JAYDEN    吳焯弘
  2B KEUNG WAI TING    姜瑋婷 WU HOI HIM    胡鎧謙 CHEN YIK KI    陳奕祺
  2C LAU CHEUK YIN    劉卓延 LAI TSOI KI    黎采錡 KWOK HO LAM    郭灝霖
  2D LING HEI TO    凌熙圖 NG WANG HO    吳泓昊 CHAN CHEUK HEI    陳卓希
S3
3A NG KAI IN    吳楷妍 CHAN CHING CHI    陳澄姿 KWONG KA SHING    鄺家誠
  3B YEU HO CHING    饒皓正 WONG HOI YIU    黃愷瑤 YEUNG YU KWAI    楊裕貴
  3C CHAN CHIN LAM    陳芊霖 CHAN CHI HIM    陳智謙 YEUNG NGA YAN    楊雅恩
  3D LAM HOI YING    林凱瑩 PUN HO LUN    潘浩綸 KWOK TSZ KIU    郭芷翹
Subject 科目
Level 級別
English Name 中文名稱 Sex 性別 OMF 名次
CHINESE LANGUAGE 中國語文
S1
CHAN YIN HEI 陳彥希 F 1
 
 
ZHANG YUYUE 張渝粵 F 2
 
 
PANG HO SUM 彭浩森 M 3
 
S2
CHEN YIK KI 陳奕祺 F 1
 
 
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 2
 
 
WONG HIU TUNG 黃曉彤 F 2
 
S3
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 2
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 3
 
 
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 3
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
S1
LEUNG MING HIN 梁銘軒 M 1
 
 
LIU CHEUK SUM SONIA 廖卓心 F 2
 
 
LAM CHING SZE BETSY 林靜詩 F 3
 
S2
CHENG HO CHING 鄭皓晴 F 1
 
 
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 1
 
 
WU HOI HIM 胡鎧謙 M 1
 
S3
MA FAI 馬輝 M 1
 
 
CHOI PAK HIM 蔡珀謙 M 2
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 3
MATHEMATICS 數學
S1
ZHANG YUYUE 張渝粵 F 1
 
 
CHAN CHEUK HIN 陳焯軒 M 1
 
 
CHAN NAM HIM 陳楠謙 M 3
 
S2
LAI CHUN SHING 黎峻丞 M 1
 
 
CHAN SZE LOK 陳施樂 F 2
 
 
LING HEI TO 凌熙圖 F 3
 
S3
WONG LOK YAN 黃樂欣 F 1
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 2
 
 
HE YINGXIN 何穎欣 F 3
 
 
MO HIU TUNG 毛曉彤 F 3
CHINESE HISTORY 中國歷史
S1
CHAN YIN HEI 陳彥希 F 1
 
 
LIU CHEUK SUM SONIA 廖卓心 F 2
 
 
LI KA YI 李嘉怡 F 3
 
S2
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 1
 
 
LAM TSZ YAN 林子恩 F 1
 
 
LIU MUNG CHO 劉夢祚 F 3
 
S3
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
 
 
CHENG WING LAM 鄭泳琳 F 2
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 3
GEOGRAPHY 地理
S1
CHUI YAT YI 崔逸而 M 1
 
 
NGAN HAU YIU 顏巧瑤 F 2
 
 
CHAN YIN HEI 陳彥希 F 3
 
S2
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 1
 
 
LAM WAN CHI 林韵芝 F 1
 
 
CHEN YIK KI 陳奕祺 F 3
 
S3
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 1
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 3
HISTORY 歷史
S1
CHAN YIN HEI 陳彥希 F 1
 
 
LEUNG MING HIN 梁銘軒 M 2
 
 
ZHANG YUYUE 張渝粵 F 3
 
S2
CHAN NOK KWAN TIMOTHY 陳諾鈞 M 1
 
 
CHENG SUM KIU 鄭心翹 F 2
 
 
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 3
 
 
CHAN CHEUK HEI 陳卓希 M 3
 
S3
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 1
 
 
LAU HO NAM 劉浩楠 M 2
 
 
KWOK TSZ KIU 郭芷翹 F 2
ECONOMICS 經濟
 
HO MAN CHING 何敏晴 F 1
 
 
WONG CHING SHAN 黃正山 M 1
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
PHYSICS 物理
 
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
KWAN YU HON 關宇瀚 M 2
 
 
WONG CHING SHAN 黃正山 M 2
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 2
 
 
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 2
CHEMISTRY 化學
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
 
 
YEUNG YU KWAI 楊裕貴 M 2
 
 
LAM HOI YING 林凱瑩 F 3
BIOLOGY 生物
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 1
 
 
CHOI PAK HIM 蔡珀謙 M 2
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 2
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
S1
CHAN CHEUK HIN 陳焯軒 M 1
 
 
CHUI CHUNG YAN 徐頌恩 F 2
 
 
PANG HO SUM 彭浩森 M 3
 
S2
KEUNG WAI TING 姜瑋婷 F 1
 
 
CHAN CHEUK KAN 陳焯勤 M 2
 
 
WU HOI YAN 胡凱欣 F 2
LIBERAL STUDIES 通識教育
S3
WONG HOI YIU 黃愷瑤 F 1
 
 
LEUNG YAT CHING 梁逸晴 F 2
 
 
WONG CHING SHAN 黃正山 M 2
 
 
YEU HO CHING 饒皓正 M 2
 
 
YUNG HIU YAT 翁曉逸 M 2
Subject 科目
S1 中一
S2 中二
S3 中三
S4 中四
S5 中五
S6 中六
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
Mean
CHINESE LANGUAGE 中國語文
61.5
60.78
67
68.53
63.5
62.6
---
---
---
---
---
---
ENGLISH LANGUAGE 英國語文
67.5
66.53
64
63.38
70
68.2
---
---
---
---
---
---
MATHEMATICS 數學
72.5
69.95
77.63
76.88
71.67
66.88
---
---
---
---
---
---
CHINESE HISTORY 中國歷史
56
57.25
64.5
61.12
70
66.77
---
---
---
---
---
---
GEOGRAPHY 地理
60.5
59.9
71.5
67.08
75
68.61
---
---
---
---
---
---
HISTORY 歷史
80
76.1
74
70.29
71
66.79
---
---
---
---
---
---
ECONOMICS 經濟
---
---
---
---
76.19
74.37
---
---
---
---
---
---
PHYSICS 物理
---
---
---
---
68.5
66.44
---
---
---
---
---
---
CHEMISTRY 化學
---
---
---
---
66.67
62.82
---
---
---
---
---
---
BIOLOGY 生物
---
---
---
---
54.81
53.9
---
---
---
---
---
---
INTEGRATED SCIENCE 綜合科學
63.53
61.2
65.45
64.09
---
---
---
---
---
---
---
---
LIBERAL STUDIES 通識教育
---
---
---
---
73.68
69.73
---
---
---
---
---
---
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 資訊及通訊科技
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
VISUAL ARTS 視覺藝術
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
CHINESE LITERATURE 中國文學
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
BAFS 企業、會計與財務概論
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
MATHS-M1 數學延伸單元一
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
MATHS-M2 數學延伸單元二
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---